BLOGNYANGGA -Blognya Tante Angga-

NgeBloglah sebelum Ngeblog dilarang...

Friday, September 26, 2008

bertapa dulu yaa...

karena ECLIPSE dah didepan mata...
maka aku bertapa dulu ya?
jangan kangen.

5 comments:

Ojat said...

uii jangan betapa di aer terjun..masuk angin *lol*

Anonymous said...

‡ñdåh måñµ$îå kå®èñå åkhlåk, ‡ñdåh bµlåñ kå®èñå ¢åhåýå, ‡ñdåh Þè®$åhåbå†åñ kå®èñå

kèjµjµ®åñ, ‡ñdåh ¢îñ†å kå®èñå kå$îh $åýåñg dåñ ‡ñdåhñýå ‡ÐÚ£ F‡TR‡ $ålîñg bè®mååƒåñ.

Tåqºbålållåhµ Mîññå Wå Mîñkµm, $hîýåmåñå wå $hîýåmåkµm

Ðèñgåñ $ègålå kè®èñdåhåñ hå†î, Rîvå Fåµzîåh bè$讆å Kèlµå®gå mèmºhºñ mååƒ låhî® dåñ

bå†îñ µñ†µk $ègålå Kèkhîlåƒåñ & Kè$ålåhåñ, µñ†µk £î$åñ ¥åñg Tåk Tè®jågå, Hå†î ýåñg

Tè®åbåîkåñ, §îkåÞ ¥åñg ¶è®ñåh Mèñýåkî†kåñ. §Ê£ÁMÁT ‡ÐÚ£ F‡TR‡ 1 §ýåwål 14²9 H

§µk$è$ $èlålµ dåñ $ålåm då®î ߣØGGÊR Çîåñjµ®

Elys Welt said...

lha mau lebaran kok malah bertapa ?

met lebaran aja yach nona cantik :)

V A L E Y S T O P H Y A said...

mbaa anggaa , twilighters jg yhh ? waahh slmaat . sruan versii inggrisnya lohh . tp mahal bgtt .

Anonymous said...

belajar forex

forex

bisnis internet

internet marketing

belajar internet marketing

walet

sarang walet

cd walet

sarang burung walet

rumah walet

mesin walet

best forex robot

best forex robots

forex robots

forex robot

forex signal

forex signals